Dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:
 1. ankieta osobowa - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że:
  • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydat ze „starą maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1 do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, zarządzanie),
 4. jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez ISR,
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z ISR,
 6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
 7. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR),
 8. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich
 9. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).


UWAGA!

Elektroniczny formularz (ankieta osobowa), oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów będzie można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.


Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt:
ul. Klemensa Janickiego 32 (budynek z wieżyczką), tel.: 91 449 6752, 91 449 6754, 91 449 6703,


Do ulicy Klemensa Janickiego na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, samochodem można dojechać od ulicy Adama Mickiewicza lub Sebastiana Klonowica. Korzystając z komunikacji miejskiej, można dojechać tramwajami linii: 4, 5, 7 od ulicy Adama Mickiewicza, bądź autobusami linii: 53, 60, 75 i 80 od ulicy Sebastiana Klonowica oraz Adama Mickiewicza.


obrazek
Źródło: OpenStreetMap

Szczegółowych informacji udzielają:

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres: 

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 
ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin
z dopiskiem: rekrutacja