Dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:
 1. ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,
 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że:
  • kandydat z „nową maturą”, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
 3. orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 5. jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),
 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji),
 8. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego Systemu  Rekrutacji),
 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

UWAGA!

Elektroniczny formularz (ankieta osobowa), oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów będzie można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.   


Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt:
ul. Klemensa Janickiego 32, tel. 914496752, 914496754, 914496703.


Do ulicy Klemensa Janickiego na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, samochodem można dojechać od ulicy Adama Mickiewicza lub Sebastiana Klonowica. Korzystając z komunikacji miejskiej, można dojechać tramwajami linii: 4, 5, 7 od ulicy Adama Mickiewicza, bądź autobusami linii: 53, 60, 75 i 80 od ulicy Sebastiana Klonowica oraz Adama Mickiewicza.


obrazek
Źródło: OpenStreetMap

Szczegółowych informacji udzielają:

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres: 

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 
ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin
z dopiskiem: rekrutacja