Program studiów

Studia na kierunku kynologia (zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne) trwają 7 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem inżynierskim. Kierunek posiada profil praktyczny.


Poniżej przedmioty realizowane w trakcie trwania studiów (w kolejności alfabetycznej):

A. Przedmioty kształcenia ogólnego
 • Język obcy do wyboru (angielski lub niemiecki)
 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Prawo pracy
 • Przedmioty humanistyczne do wyboru (filozofia, socjologia, etyka lub psychologia)
 • Wychowanie fizyczne


obrazekobrazek


B. Przedmioty podstawowe
 • Anatomia zwierząt
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biologia ogólna
 • Chemia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dobrostan zwierząt
 • Ekologia
 • Endokrynologia
 • Fizjologia zwierząt
 • Genetyka ogólna
 • Immunologia i immunoprofilaktyka weterynaryjna
 • Informatyka
 • Mikrobiologia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Parazytologia weterynaryjna
 • Podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierząt
 • Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcych
 • Psychologia zwierząt
 • Statystyka matematyczna
 • Tworzenie grafiki prezentacyjnej i stron WWW
 • Zoologia


obrazekobrazek


C. Przedmioty kierunkowe


 • Agresja u psów 
 • Diagnostyka ultrasonograficzna psów
 • Dogoterapia
 • Etologia i behawior
 • Genetyka psów
 • Grzybice psów
 • Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów
 • Kierowanie rozrodem, diagnostyka andrologiczna i ginekologiczna psów
 • Mutacje genetyczne u psów
 • Najczęstsze zatrucia u psów
 • Nowotwory u psów
 • Organizacje i związki kynologiczne
 • Pies w sporcie i rekreacji
 • Podstawy biochemii klinicznej psów
 • Podstawy szkolenia psów
 • Położnictwo psów
 • Profilaktyka i patologia w rozrodzie psów
 • Psy rasowe
 • Rehabilitacja psów
 • Szkolenie psów przewodników osób niewidomych
 • Szkolenie psów ratowniczych
 • Szkolenie psów stróżujących i obronnych
 • Szkolenie szczeniąt i psów młodych
 • Układanie psów myśliwskich
 • Układanie psów pasterskich
 • Użytkowanie psów
 • Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psów
 • Żywienie psów


D. Przedmioty do wyboru

Blok 1:
 • pakiety oprogramowania biurowego,
 • tworzenie i zarządzaniem serwisem internetowym,
 • podstawy grafiki komputerowej i multimediów,


Blok 2: 
 • socjalizacja zwierząt,
 • wybrane zaburzenia zachowania psów,
 • organizacja socjalna psów,
 • pies w środowisku wiejskim i miejskim


Blok 3:
 • organizacja wystaw i pokazów,
 • handling i junior handling,
 • konkursy i próby pracy psów użytkowych,


Blok 4:
 • hodowla owadów użytkowych,
 • podstawy chowu i hodowli świń,
 • użytkowanie koni i kuców,
 • chów ptaków użytkowych i ozdobnych,


Blok 5:
 • chów bydła,
 • fermowy chów jeleniowatych,
 • chów alpak, lam, bawołów i wielbłądów,
 • chów owiec i kóz,


Blok 6:
 • ksenobiotyki w karmach dla psów,
 • podstawy toksykologii weterynaryjnej,
 • profilaktyka żywieniowa i dietetyka,
 • diagnostyka substancji antyodżywczych w karmach dla psów,
 • alternatywne metody żywienia psów.


Blok 7:
 • zioła w działaniu przeciwpasożytniczym,
 • ziołolecznictwo w weterynarii,
 • medycyna alternatywna psów,


Blok 8:
 • środowiskowe przyczyny chorób psów,
 • wybrane choroby wirusowe i bakteryjne psów,
 • wybrane choroby psów,
 • profilaktyka aparatu ruchu u psów,
 • fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności ruchowej,


Blok 9:
 • cytogenetyka psów,
 • markery genetyczne w hodowli zwierząt,
 • badania molekularne w diagnostyce weterynaryjnej – aspekty praktyczne,
 • proteomika,


Blok 10:
 • wymagania oraz uwarunkowania prawne dotyczące schronisk dla zwierząt,
 • projektowanie schronisk i przytulisk dla zwierząt,
 • pet sitting i hotele dla zwierząt,
 • zapobieganie bezdomności,
 • etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli psów,
 • opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzęta.


Blok 11:
 • pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkach,
 • odchów szczeniąt w aspekcie prawidłowego i zaburzonego rozwoju,
 • inżynieria embrionalna psów,
 • embriologia i zaburzenia rozwojowe psów.


Blok 12:
 • bezpieczeństwo i higiena produkcji karm,
 • mikrobiologia karm,
 • surowce do produkcji karm,
 • technologia produkcji karm przemysłowych dla psów,
 • dodatki w żywieniu zwierząt domowych,


Blok 13:
 • terapie z udziałem zwierząt,
 • hipoterapia,
 • wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych i ratunkowych.


Blok 14:
 • genomika psowatych,
 • epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionych,
 • filogenetyka i ewolucja psa


Blok 15:
 • chów i hodowla zwierząt amatorskich,
 • amatorski chów zwierząt egzotycznych,
 • chów i hodowla kotów.