Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku kynologia:

 • Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie aspektów ekonomicznych, prawnych, etycznych i humanistycznych w kynologii.
 • Zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium i podczas pracy ze zwierzętami.
 • Posiada pogłębioną wiedzę na temat ekologii psowatych oraz w rozszerzonym zakresie rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.
 • Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, programów komputerowych oraz baz danych przydatnych w pracy kynologa.
 • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie znajomości składu chemicznego, substancji czynnych, antyodżywczych i szkodliwych zawartych w surowcach stosowanych w żywieniu psów.
 • Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i technik żywienia psów oraz metod produkcji karm.
 • Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biochemii oraz budowy i funkcjonowania organizmu psa; rozumie powiązania morfologiczno-funkcjonalne tkanek i narządów.
 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu różnych aspektów rozrodu u psowatych i zwierząt towarzyszących.
 • Zna techniki badawcze oraz zasady przygotowania i napisania pracy naukowej.
 • Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu mikrobiologii i immunologii oraz nauk pokrewnych, a także zna mechanizmy reakcji obronnych organizmu na różnorodne substancje i patogeny.
 • Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+, komunikuje się w sytuacjach codziennych i zawodowych, potrafi opracować wybrane zagadnienie w zakresie kynologii.
 • Wykorzystuje specjalistyczne narzędzia informatyczne, internetowe źródła informacji oraz metody statystyczne do rozwiązywania zadań związanych z pracą kynologa.
 • Samodzielnie planuje i przeprowadza eksperymenty/pomiary z zastosowaniem właściwych technik i narzędzi badawczych; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski.
 • Samodzielnie analizuje czynniki wpływające na produkcję i jakość pożywienia oraz zdrowotność psów i innych zwierząt.
 • Samodzielnie analizuje czynniki wpływające na stan środowiska przyrodniczego.
 • Jest świadomy problemów prawnych i etycznych na poszczególnych etapach eksperymentu na zwierzętach i w pracy ze zwierzętami.
 • Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia w zakresie wiedzy ogólnej i kierunkowej w celu rozwijania dorobku zawodowego.
 • Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
 • Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz środowiska społecznego.