Warunki i tryb rekrutacji

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku kynologia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia kierunków kynologia lub pokrewne (behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, biologia, biotechnologia, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, rolnictwo, zootechnika) oraz absolwenci innych kierunków z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, a także innych, po spełnieniu warunków określonych w punkcie 6.
 2. Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek kynologia powinien posiadać tytuł magistra, licencjata lub inżyniera.
 3. Kandydat powinien posiadać kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku poprzez osiągnięcie zbieżnych efektów kształcenia w szczególności:
  • posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk podstawowych (biologii, chemii, biofizyki, matematyki),
  • znać procesy związane ze wzrostem i rozwojem zwierząt,
  • wykorzystywać podstawowe narzędzia informatyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych,
  • wykonywać analizy laboratoryjne z zastosowaniem metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w zakresie niezbędnym w naukach podstawowych,
  • wykonywać proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie listy rankingowej. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci po ukończeniu kierunku kynologia, w następnej – kandydaci po innych kierunkach.
 5. Dla kandydatów – absolwentów kierunku kynologia – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów - podstawą kwalifikacji będzie egzamin wstępny przeprowadzony w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas którego sprawdzana będzie ogólna wiedza kandydata w zakresie kynologii na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 7. Kandydaci, którzy nie posiadają kompetencji inżynierskich, kierowani będą na semestr wyrównujący te efekty.
 8. Egzamin wstępny do podjęcia studiów drugiego stopnia oceniany będzie przez powołaną przez dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną.
 9. Zakres egzaminu wstępnego dla kandydatów innych kierunków studiów, którzy nie osiągnęli porównywalnych efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (pkt. 2) będzie obejmowała zagadnienia związane z chowem, hodowlą i użytkowaniem psów.