Praktyki od roku akademickiego 2019/2020 - informacje ogólne

Studenci kierunku kynologia mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej, których zasadniczym celem jest wzmocnienie efektów uczenia się poprzez praktyczne zastosowanie i weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie studiów w wymiarze łącznym 24 tygodni (6 miesięcy). Szczegółowy zakres zadań do realizacji w ramach praktyk zawodowych precyzuje sylabus przedmiotu. Zrealizowanie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze jest premiowane 30 pkt. ECTS. Praktyki mogą być realizowane w dowolnych organizacjach (instytucjach, przedsiębiorstwach), których profil działalności jest zbliżony do treści realizowanych na kierunku kynologia. Zalecany jest podział łącznego wymiaru trwania praktyk i ich realizacja w co najmniej dwóch odmiennych organizacjach związanych z szeroko rozumianą kynologią, do których należą:


  • wybrany oddział Związku Kynologicznego w Polsce,
  • lecznica, przychodnia weterynaryjna,
  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
  • schronisko, przytulisko, hotel dla psów,
  • salon groomerski,
  • kennel krajowy lub zagraniczny działający pod patronatem ZKwP (FCI),
  • ośrodek szkolenia psów, w którym praktyka odbywa się pod okiem licencjonowanych instruktorów,
  • sklep zoologiczny z akcesoriami dla psów,
  • zakład produkcyjny karm przemysłowych
  • laboratoria analityczne i kontroli jakości surowców.

Dopuszczalna jest realizacja praktyk w trybie ciągłym, w jednej wybranej instytucji (przedsiębiorstwie), jeśli wynika to ze szczególnych zainteresowań studenta oraz jego chęci pozyskania ukierunkowanych, specjalistycznych kompetencji specyficznych dla danego rodzaju działalności w kynologii, z tym że udział w wystawie psów rasowych w roli sekretarza lub gospodarza ringowego jest obligatoryjny w wymiarze min. dwóch dni dla wszystkich studentów kierunku. Udział w wystawie poprzedzony jest dwudniowym szkoleniem, również włączanym do wymiaru praktyki. Szczegółowy program praktyk uzależniony jest od specyfiki instytucji, w której będą one realizowane. Praktyki można rozpocząć po zaliczeniu pierwszego semestru studiów oraz należy je ukończyć wraz z zakończeniem semestru, w którym zgodnie z planem studiów przewidziane jest zaliczenie, tj. do końca czwartego semestru. Warunkiem zaliczenia praktyk jest ich odbycie w pełnym wymiarze oraz dostarczenie opiekunowi praktyk pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację celów i zadań określonych w programie praktyk (dziennik praktyk zawodowych oraz dokumentacja spostrzeżeń) wraz z opinią wystawioną przez osobę odpowiedzialną za przebieg praktyk z ramienia instytucji (przedsiębiorstwa) przyjmującej.