Procedury dyplomowania


Praca dyplomowa musi spełniać kryteria charakterystyczne dla kierunku studiów.
Realizacja pracy dyplomowej przebiega zgodnie z procedurą.

Wybór tematu pracy dyplomowej


Studenci III roku studiów pierwszego stopnia kierunku kynologia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy inżynierskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 31.01.2019 roku.

Zmiana opiekuna, tematu/zakresu pracy dyplomowej


W uzasadnionych przypadkach można wnioskować o zmianę opiekuna pracy dyplomowej bądź tematu/zakresu pracy dyplomowej

Przygotowanie pracy dyplomowej


Pracę dyplomową należy przygotować zgodnie z wymogami redakcyjno-edytorskimi

Dokumenty składane przez studentów broniących pracę dyplomową


Wszystkie dokumenty proszę złożyć w dziekanacie do dnia 30.01.2020 roku:

 1. Praca dyplomowa (2 oprawione egzemplarze)
 2. Wersja pracy w formacie PDF (identyczna jak wersja papierowa) zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD)
 3. Dowód wpłaty za dyplom i suplement na indywidualny numer konta studenta (60 zł)
 4. Cztery identyczne zdjęcia dyplomowe (4,5 cm x 6,5 cm)
 5. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu
 6. Dodatkowe informacje do suplementu
 7. Prezentacja pracy na obronę zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) (proszę złożyć nie później niż jeden dzień przed obroną pracy dyplomowej)
 8. Karta obiegowa (proszę złożyć po obronie pracy dyplomowej, można wygenerować w dziekanacie lub wypełnić zamieszczony niżej dokument )
 9. W przypadku dyplomu w języku angielskim, dodatkowo (w terminie do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego):
  • podanie o wydanie odpisu dyplomu i odpisu suplementu w języku angielskim
  • dowód wpłaty za dyplom i suplement na indywidualny numer konta studenta (40 zł)
  • jedno zdjęcie dyplomowe (identyczne jak do dyplomu ukończenia studiów wyższych)

Prace dyplomowe będą przyjmowane wyłącznie z kompletem dokumentów.

Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej


Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, powinni złożyć w dziekanacie podanie (wraz z opinią opiekuna uwzględniającą stopień zaawansowania pracy w %) o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej. Podanie bez opinii opiekuna nie będzie rozpatrywane.

Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w terminie przedłużonym przez prodziekana ds. kształcenia, powinni złożyć w dziekanacie podanie kierowane do prorektora ds. studenckich. Podanie będzie przesłane drogą służbową przez dziekanat do rektoratu, po złożeniu opinii prodziekana ds. kształcenia.