Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021:


 1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe, tzw. opłata rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunki realizowane na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt wynosi  85 .
 2. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego oraz laureaci konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł.
 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
 4. W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR), każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Wpłaty można dokonać w oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować formularz wpłaty) lub dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy). Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift: WBKPPLPP.
  Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koncie kandydata w ISR w terminie ok. 3 - 5 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni.
 5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:
  • nieuruchomienia kierunku studiów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z niniejszego komunikatu.
 6. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej opiniuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i akceptuje Prorektor ds. Studenckich.
 7. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich w terminie do 31 października 2020 r. (studia rozpoczynające się w semestrze zimowym).
 8. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany we wniosku przez kandydata numer rachunku bankowego. 

Dodatkowe informacje dotyczące opłat dostępne na stronie.


Opłata semestralna za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2020/2021

Opłata semestralna na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku kynologia w roku akademickim 2020/2021 wynosi 2.000 zł.


Dodatkowe informacje dotyczące opłat semestralnych za studia.